top of page

חדשות ואקטואליה

מרץ 2020

למעט מתחם ההיטק:
הפארק בתפוסה מלאה, שווקו כל המגרשים

30 מפעלים חדשים, 4 מרלוגים רכשו קרקע בפארק ברלב

30 מפעלים חדשים רכשו מגרשים במתחם ההרחבה החדש. עבודות פיתוח התשתיות שמתבצעות על ידי מנהלת ברלב הושלמו. כל הכבישים נסללו, כל התשתיות המוטמנות של מים, ביוב, תקשורת וכדומה הושלמו. המגרשים נמסרו לידי היזמים.

אקטואליה בר לב

ינואר 2021

תנופת בנייה של מפעלים
ב"מתחם 1"

מלאכת הבנייה של מפעלים חדשים נמשכת למרות הקורונה.

מרבית המפעלים במתחם זה השלימו את הבנייה, אכלסו והחלו לפעול. אחרים נמצאים בשלבי בנייה בפועל, מקצתם בהליכי קבלת היתריי בנייה. מרלוג מרשים השכיר את המבנה לתקופה ארוכה ביותר לחברת רפאל. הנחת העבודה היא שהאכלוס יושלם באופן מלא עד סוף 2022. 

פארק בר לב

ינואר 2021

תב"ע מתחם 3

צוות תכנון רחב פועל להסדרת תב"ע משמעותית של כ 850 דונם בחלק הצפוני של הפארק. "מתחם 3" הוא חלק מתוכנית האב שהותוותה ואושרה בזמנו על ידי לשכת התכנון המחוזית.

התוכנית אמורה לתכנן ולאשר תוספת של כ 450 דונם נטו לתעשייה, מלאכה ולוגיסטיקה.

תב״ע מתחם 3 פארק בר לב

ינואר 2021

תמונת מצב עכשווית:
תפוסה מלאה

כל המגרשים בפארק שווקו. למעשה המקום בתפוסה מלאה.

למרבה הצער הפעילות להוספת שטחים שכרוכה בתכנון ואישור תבע"ות חדשות מתארכת ולא מדביקה את הצרכים של ביקוש רחב למגרשים רבים נוספים.

פארת תעשיות בר לב

מרץ 2020

מתחם קריית היטק ברלב -
הבניין הראשון מאוכלס

מבנה מרשים בגודלו ובתכנון האדריכלי שלו בהיקף של 12,000 מ"ר הושלם ואוכלס.

חזון הקמת קריית היטק בפארק ברלב, בגליל, קורם עור וגידים והופך לעובדה קיימת.

קריית הייטק בר לב

מרץ 2020

שילוט רחובות וכיכרות
בפארק בר לב

התחדשנו בשילוט רחובות וכיכרות ברחבי פארק התעשיות בר לב.

הצבנו שלטים מעוצבים כך שלכל שדרה, רחוב או שביל יש שילוט הכוונה שיפנו את כל דיירי הפארק ואורחיהם בצורה מהירה ומובנת.

שילוט בפארק בר לב

מרץ 2020

מפעלים חדשים קיבלו טופס 4 לאחרונה והחלו פעילות בפארק בר לב

עוד מפעלים סיימו את הבנייה, אכלסו והחלו בפעילות ייצורית

יוני 2020, מפעל פי אם מנופקטורינג סיים את הבנייה והחל את פעילותו בפארק.

news5-2

מרץ 2020

תשתית כיבוי אש ייחודית 

 מנהלת הפארק יזמה הקמה ופריסה של תשתית כיבוי אש עצמאית ובלתי תלויה. בלב הפרויקט הוקם מתקן משאבות משוכלל אשר אחראי על דחיפה ואספקת המים בעת חרום בלחצים וספיקות בתקן הנדרש על ידי שרותי כיבוי והצלה.

נכון למרץ 2021 מחוברים בפועל 22 מפעלים ועוד 7 חתומים על הסכם התחברות עם השלמת הבנייה שלהם.

תשתית כיבוי אש פארק בר לב
bottom of page