top of page

נובמבר 2018

שווקו במכרז 4 מגרשים בייעוד לוגיסטיקה

כ-40,000 מ"ר למטרות אחסון ולוגיסטיקה בתהליכי תכנון והקמה - פרטים במנהלת 04-9550301

שלושה יזמים זכו בארבעה מגרשים בייעוד לוגיסטיקה בפארק בר לב, במכרזים של רמ"י.
בכוונת חלק מהיזמים לבנות מחסנים ו/או מרכזים לוגיסטיים להשכרה. הפוטנציאל הוא כ-40,000 מ"ר מבונה. כל המגרשים מפותחים ונמסרים ליזמים בימים אלה.
ליצירת קשר עם המשכירים, נא פנו למזכירות מנהלת בר לב.

bottom of page