top of page

מרץ 2020

למעט מתחם ההיטק - הפארק בתפוסה מלאה. שווקו כל המגרשים

30 מפעלים חדשים,4 מרלוגים רכשו קרקע בפארק ברלב30 מפעלים חדשים רכשו מגרשים במתחם ההרחבה החדש. עבודות פיתוח התשתיות שמתבצעות על ידי מנהלת ברלב הושלמו. כל הכבישים נסללו, כל התשתיות המוטמנות של מים ,ביוב, תקשורת וכדומה הושלמו. המגרשים נמסרו לידי היזמים. חלק מהיזמים כבר השלימו את הליך הבנייה וקיבלו טופס 4.

bottom of page