top of page

ינואר 2021

רחפן אוטונומי לפארק בר לב

המנהלת תפעיל רחפן אוטונומי בשטח הפארק למשך חצי שנה כפיילוט למתן מגוון שירותים בתחומים שונים.

הרחפן יפעל באופן אוטונומי בכול שעות היממה ויבצע משימות שיוגדרו לו. המידע ישודר ויועבר בזמן אמת לצרכנים לפי ההגדרות שיוכנו לכל משימה. ניזום שיח עם דיירי הפארק להגדרה ושכלול הפעילות המתוחכמת על מנת להפיק את המירב מהשרות לרבות צרכים נקודתיים של המפעלים עצמם.

bottom of page