top of page

למתעניינים בהקמת מפעל

מידע ליזמים

מנהלת הפארק תלווה את היזם החדש מקרוב ובאופן שיטתי מרגע קבלת ההחלטה על הצטרפות לפארק ועד לטקס חנוכת הבית. אנו נלווה, נדריך, נבצע את כל המהלכים המתבקשים מול הרשויות על מנת לקבל את האישורים עד לחתימת ההסכמים. פארק ברלב הינו מופרט. המשמעות היא שלמנהלת יש אישור לניהול עצמי, מה שמבטיח יעילות מירבית. ביכולתינו לצאת לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בטווחי זמן קצרים ביותר.
אנו בתהליך של הרחבת הת.ב.ע על שטחים חדשים של 150 דונם נטו לתעשייה. התחזית היא שהליך התכנון והאישור יימשך עד ראשית 2020. מגרש בייעוד של מסחר ושרותים בשטח של כ-50 דונם שווק ונמצא בהליכי תכנון של היזם.

שלב 1

להלן תרשים הזרימה של השלבים העיקריים בתהליך אישור רכישה
ובניית המפעל בפארק:

 • פגישת הכרות

 • ביקור התרשמות של הצוות המיקצועי במפעל

 • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון הת.ב.ע של הפארק

 • הגשת בקשה למשרד הכלכלה והתעשייה באמצעות המנהלת להקצאת קרקע תוך פטור ממכרז

 • ועדת איתורים (המלצה להקצאת הקרקע המבוקשת)

 •  תשלום דמי פיתוח תשתיות למנהלת

 •  בחינה מפורטת של נושאי איכות הסביבה בתהליך של שאלון סביבתי

 •  הפניה לועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת מידע תכנוני מפורט

 • תכנון אדריכלי

 • אישור התוכניות על ידי הועדה האדריכלית של המנהלת ומתן המלצה לועדה לדון בבקשה להיתר בניה

 •  אישור העיסקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל וחתימת הסכם פיתוח עם היזם

 • תשלום דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל

 •   קבלת היתר בניה

 •  בנית המפעל

 •  חנוכת הבית

 •  קבלת רשיון עסק


 

שלב 2

אומדנים ועלויות רכישה

אומדנים ועלויות רכישה כוללים:

דמי טיפול מנהלת: 25,000 ש"ח. (תשלום חד פעמי עבור כלל טיפול המנהלת בתהליך הקליטה)

מס רכישה: 6% מדמי החכירה ומדמי פיתוח תשתיות על פי המצב בפועל.

היטל ביוב: משולם ישירות למועצה האזורית בתחומה נמצא המגרש (משגב או מטה אשר) בעת הגשת הבקשה להיתר בניה.

 

 • אומדן עלויות דמי פיתוח תשתיות ודמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל יינתנו בפגישות העבודה הרשמיות.

 • הסכומים ושיעורי המס, כפופים לשינויים.


 

שלב 3

צווי ארנונה רלוונטיים
לחצו כאן >

bottom of page